zapisz się

Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ „MODERNSCHOOL”

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Organizacja
 • Semestr I – od 1 października do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
 • Semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin)
 1. Szkoła Językowa „Modernschool”, zwana dalej Szkołą, prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwanych dalej Studentami/Uczestnikami kursu. W ofercie znajdują się: kursy standardowe, ogólne, specjalistyczne – przygotowujące do egzaminów m.in. FCE, CAE, TOEIC, WiDaf, kursy przygotowujące do matury, egzaminu gimnazjalnego, kursy ‘business english’ oraz kursy indywidualne. Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz instytucji.
 2. Szkoła oferuje różnorodne kursy językowe, a naszym priorytetem jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania przez wykwalifikowanych Lektorów, a przede wszystkim nacisk na komunikację w języku obcym.
 3.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły pod adresem: www.modern-school.pl. Wręczany jest również każdemu Studentowi/Uczestnikowi Kursu- Opiekunowi Uczestnika przed rozpoczęciem kursu.
 1.  Obowiązkiem Szkoły językowej jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. Szkoła prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach (np. Kursy wakacyjne oraz inne przypadki ustalane indywidualnie). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:
 1. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Studentowi na co najmniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć bądź zgodnie z datą określoną w umowie. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas ferii szkolnych, dni świątecznych oraz ustawowo wolnych od pracy.
 2. Umowa określa liczbę realizowanych godzin biorąc pod uwagę w/w terminy.
 3. Szkoła prowadzi zapisy na 9 bądź 18 miesięcy nauki. W związku z powyższym, aby kontynuować naukę po tym czasie Student/ Opiekun Uczestnika powinien dokonać ponownego zapisu na kurs.
 4. Cena kursów w Szkole językowej jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, zgodna
  z aktualnym cennikiem na dany rok szkolny.
 5. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 6 do 11 osób. W czasie trwania semestru Szkoła językowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby Studentów w grupie standardowej do 11 osób.
 6. Szkoła nie gwarantuje kontynuacji nauki w tej samej grupie w kolejnym roku nauczania języka, jednakże zajęcia kontynuowane będą przy uwzględnieniu poziomu językowego.
 7. Możliwe jest stworzenie i prowadzenie zajęć w grupach mniejszych niż 6 os. po wcześniejszym ustaleniu warunków ze Szkołą.
 8. W zależności od poziomu i grupy wiekowej zajęcia trwają 25, 35, 45, 60, 65 lub 75 minut.
 9.  Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę językową prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający kwalifikacje do nauczania języka obcego. Zajęcia oraz praca Lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu i hospitacjom. Lektorzy Szkoły zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania roku szkolnego, a także nie gwarantuje, iż w kolejnym roku kursów grupę prowadzić będzie ten sam lektor.
 10. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego harmonogramu zajęć. W przypadku nieobecności Lektora prowadzącego, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego Lektora lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich ważnych zmianach Studenci- Uczestnicy kursu są bezzwłocznie informowani.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do ułożenia harmonogramu zajęć zgodnie z jej możliwościami, do których Student/Opiekun Uczestnika powinien się dostosować. W przypadku, w którym Studentowi/Uczestnikowi kursu taki harmonogram nie odpowiada nie stanowi to podstawy żądania zwrotu wpłaconej kwoty za zajęcia.
 12. Szkoła i Student (lub jego Opiekun, w przypadku Studenta niepełnoletniego) zawierają Umowę, zgodnie z którą Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych z najwyższą starannością w liczbie godzin szkoleniowych ustalonej w w/w Umowie.
 13. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Studentów tylko podczas zajęć w budynku Szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, w drodze powrotnej oraz w przypadku zajęć zdalnych oraz innych form prowadzenia zajęć bez opieki Lektora, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają Opiekunowie.
 15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru Studenta, Uczestnika Kursu
 16.  Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania innych używek.
 17. Opiekun ma obowiązek dbać o to, aby Uczestnik uczęszczał na Zajęcia w terminach uzgodnionych przez Strony oraz powinien dążyć do tego, aby Uczestnik posiadał materiały szkoleniowe niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
 18. Warunkiem ukończenia Kursu i otrzymania certyfikatu przez Uczestnika jest zdanie wszystkich testów semestralnych oraz testu końcowego na poziomie 60%, a także obecność na Zajęciach.

 

 1. Opiekun lub wskazana przez niego osoba jest zobowiązany do każdorazowego przyprowadzenia Uczestnika na Zajęcia i odebrania go po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem pkt. 22 niniejszego Regulaminu
 2. Opiekun może na własną odpowiedzialność, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie Organizatorowi, zezwolić na każdorazowe samodzielne przyjście i powrót Uczestnika z Zajęć.

 

 • 3. Nauczanie
 1. Szkoła wykorzystuje nie tylko sprawdzone standardowe metody nauczania, ale także innowacyjne, które pozwalają na efektywne przyswajanie wiedzy. Szkoła naucza za pomocą nowoczesnych podręczników, a także w dużej mierze korzysta z dodatkowych pomocy dydaktycznych.
 2.  Przyporządkowanie Studenta/Uczestnika kursu do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu poziomującego oraz w razie potrzeby, rozmowy z Metodykiem Szkoły. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Studenta-Uczestnika kursu zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy po wcześniejszej konsultacji z Metodykiem Szkoły.
 3. Szkoła posiada obowiązek monitorowania postępów Studentów poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, a także testów semestralnych i rocznych oraz bieżącej oceny wykonywanych zadań.
 4. Studenci- Uczestnicy kursu mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 5. Studenci – Uczestnicy kursu mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do Lektora lub Metodyka Szkoły. Studenci – Uczestnicy kursu oceniają przebieg kursu oraz wyrażają swoje uwagi i sugestie w ankietach przeprowadzanych w trakcie kursu.
 6. Studenci – Uczestnicy kursu mają prawo do darmowych konsultacji z Metodykiem Szkoły, po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
 7.  Studenci – Uczestnicy kursu mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, niezakłócania pracy Lektora oraz innych uczestników kursu.
 8. Na zakończenie kursu w danym roku, każdy Student- Uczestnik kursu otrzymuje raport, który określa indywidualne postępy w nauce.
 9. Na zakończenie roku szkolnego Student- Uczestnik kursu, spełniający określone przez Szkołę wymagania, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu zawierający ocenę końcową. Wymagania określone są w odrębnym regulaminie.
 10. Studenci/ Opiekunowie mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów w nauce w dowolnym momencie trwania kursu.
 11. W przypadku dwukrotnej nieobecności (w trakcie trwania Umowy) Studenta- Uczestnika kursu na zajęciach, Szkoła nawiązuje kontakt ze Studentem/Opiekunem. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach Student ma prawo do konsultacji z Metodykiem.
 12. W przypadku niepojawienia się Studentów danej grupy w ciągu 15 min. od godziny rozpoczęcia zajęć, lekcja nie odbywa się. Szkoła nie zwraca wówczas pieniędzy z tego powodu, jak i nie świadczy darmowych konsultacji Studentom- Uczestnikom z tytułu nieobecności na zajęciach.
 13.  Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.
 14. Szkoła wymaga od Studentów punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Student nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 15. Student ma prawo zgłaszania swoich uwag na temat jakości usług świadczonych przez szkołę zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji.

 

 • 4. Zapisy i zasady płatności
 • 5. Zasady rezygnacji z kursu
 1.  Szkoła przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin szkoleniowych kursu, należy dopełnić formalności ze Szkołą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 2. Wpisanie na listę Studentów- Uczestników kursu następuje po podpisaniu Umowy oraz uregulowaniu ustalonych opłat. W przypadku niewpłacenia przedpłaty w wysokości pierwszej raty, Szkoła nie gwarantuje rezerwacji miejsca w grupie. Opłata pierwszej raty w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi. Szkoła zamiast opłaty wpisowego wymaga dokonania przedpłaty w wysokości I raty na poczet świadczenia usługi o czym poinformuje Opiekuna w drodze Umowy.
 3. Wysokość opłat jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem. Cenniki dostępne są w sekretariatach Szkoły bądź Harmonogramem wpłat załączonym do umowy.
 4. Studenci mogą korzystać z sytemu rabatów (jeżeli takie są przewidziane) ustalonych przez Szkołę na dany rok szkolny. Zgodnie z odrębnymi Regulaminami promocji, promocje nie podlegają łączeniu się.
 5. Opłatę za kurs Student – Opiekun Uczestnika może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
 • opłata semestralna
 • opłata roczna
 • inny system ratalny określony przez Organizatora w drodze Umowy
 1. Studenci- Opiekunowie Uczestnika mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem Szkoły oraz harmonogramem opisanym w umowie.
 2. Podstawowa cena kursu nie obejmuje podręcznika.
 3. Szkoła prowadzi sprzedaż podręczników wykorzystywanych na danym kursie językowym.
 4. Szkoła ma prawo stosować dodatkowe promocje i rabaty nieopisane w niniejszym Regulaminie, a w innych Regulaminach promocji.
 5. W przypadku płatności ratalnych rabaty,  o ile występują, są naliczane od pełnej ceny kursu.
 6.   W przypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem roku szkolnego Student – Uczestnik kursu traci przyznane rabaty i zniżki.
 1.  Każdy Student- Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu wypowiadając umowę i zachowując określony w umowie okres wypowiedzenia.
 2. Za datę zgłoszenia rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez Szkołę pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Student ma prawo uczęszczać na zajęcia podczas trwającego okresu wypowiedzenia.
 3. Student rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przy całościowej, jednorazowej opłacie kursu, Szkoła zobowiązuje się do zwrotu różnicy poniesionych kosztów zachowując 60 dniowy okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakże odliczając kwotę przyznanych rabatów.
 5. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z wyłącznej winy Szkoły, Studentowi/Uczestnikowi kursu przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru.
 6. W sytuacji, w której grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Studentów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.

 

 • 6. Siła wyższa
 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej tj. zdarzeń związanych z działaniami sił przyrody (takich jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie) przypadkami związanymi z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (zamieszki, strajki generalne, bunty czy działania zbrojne) oraz  działań władzy państwowej  (zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczanie, wprowadzenia rozporządzeń nakazów i zakazów, które w sposób bezpośredni jak i pośredni dotyczą Organizatora) oraz w innych przypadkach, w których wykonanie usługi stacjonarnie w miejscu wskazanym w Umowie będzie niemożliwe lub ograniczone, Organizator przeprowadzi zajęcia w innym miejscu w tym samym mieście bądź zdalnie za pomocą dostępnych narzędzi technologicznych. Zaistnienie takiego zdarzenia nie daje Studentowi- Opiekunowi Uczestnika prawa do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy ani uprawnienia do żądania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń o którym mowa powyżej, Szkoła językowa zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jednostki trwania zajęć z uwagi na ograniczone możliwości przebywania Lektorów przez komputerem oraz zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej o czym mowa powyżej, wydłużeniu może ulec także czas na dostawę materiałów dydaktycznych potrzebnych do nauki języka.
 4. Wszelkie zdarzenia, które są niezależne od Organizatora, a mogące mieć wpływ na jakość świadczonej usługi nie mogą być interpretowane na jego niekorzyść.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1.  Modernschool Szkoła Językowa informuje, że dane osobowe Studenta/Opiekuna będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazywania wiadomości o charakterze informacyjno-promocyjnym, obsługi dziennika elektronicznego, powiadomienia w zakresie istotnych zmian Regulaminu.. Student/Opiekun ma prawo do wglądu w przechowywane przez Modernschool dane osobowe, ich zmiany, złożenia sprzeciwu lub żądania całkowitego ich usunięcia z systemu.
 2. Podpisanie umowy ze Szkołą jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu o czym poinformuje Studenta- Uczestnika kursu poprzez rozesłanie wiadomości mailowej.
 4.  W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Student/Opiekun Uczestnika kursu odpowiada za wszelkie szkody w mieniu Organizatora, które nastąpiły z jego winy.
 6. Odpowiedzialność z powyższego tytułu ogranicza się do wysokości poniesionej przez Organizatora szkody.
 7. Student, Opiekun Uczestnika oświadczają, że zapoznali się z zapisami niniejszego Regulaminu, akceptują go nie wnosząc do powyższego zastrzeżeń.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021.

 

Podpisy:

Student: ___________________

Opiekun Uczestnika: ______________________________

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1