zapisz się

Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MODERNSCHOOL

1. Informacje ogólne
1.1. Szkoła Językowa „Modernschool”, zwana dalej Szkołą,  jest placówką kształcenia, która prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwanych dalej Studentami. W ofercie znajdują się: kursy standardowe, ogólne, specjalistyczne – przygotowujące do egzaminów m.in. FCE, CAE, TOEIC, WiDaf, kursy przygotowujące do matury, egzaminu gimnazjalnego, kursy ‘business english’ oraz kursy indywidualne. Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla firm
i instytucji.
1.2. Szkoła oferuje różnorodne kursy językowe, a naszym priorytetem jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania przez wykwalifikowanych Lektorów oraz kładzenie nacisku na komunikację w języku obcym.
1.3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły www.modern-school.pl. Wręczany jest również każdemu Studentowi przed rozpoczęciem kursu.
2.Organizacja
2.1. Obowiązkiem Szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów językowych obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
2.2. Szkoła prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach (np. Kursy wakacyjne oraz inne przypadki ustalane indywidualnie). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:
I Semestr I – od października do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
I Semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin)
Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Studentowi co najmniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć bądź zgodnie z datą określoną w umowie. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas ferii szkolnych, dni świątecznych oraz ustawowo wolnych.
2.2. Umowa określa liczbę realizowanych godzin włączając w/w terminy.
2.3  Szkoła prowadzi zapisy na 9, bądź 18 miesięcy nauki. W związku z powyższym, aby kontynuować naukę Student powinien dokonać ponownego zapisu.
2.4. Cena kursów w Szkole jest zróżnicowana, w zależności od poziomu nauczania, zgodna z aktualnym cennikiem na dany rok szkolny.
2.5. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 6 do 12 osób. W czasie trwania semestru Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby Studentów w grupie standardowej do 12 osób.
2.6. W zależności od poziomu i grupy wiekowej, godzina lekcyjna trwa 35, 45, 60, 75, 90 minut.
2.7. Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkołę prowadzą wykwalifikowani Lektorzy, posiadający kwalifikacje do nauczania języka obcego. Zajęcia oraz praca Lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu i hospitacjom. Lektorzy Szkoły zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych.
2.8. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności Lektora prowadzącego, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego Lektora lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Studenci są bezzwłocznie informowani.
2.9. Szkoła i Student (lub jego Opiekun, w przypadku Studenta niepełnoletniego) zawierają Umowę, zgodnie z którą Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych z najwyższą starannością w liczbie godzin ustalonej w w/w Umowie.
2.10. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Studentów tylko podczas zajęć w budynku Szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
2.11. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają Opiekunowie .
2.12.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
2.13. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
3.Nauczanie
3.1. Szkoła jest nowoczesną placówką kształcenia wykorzystującą nie tylko sprawdzone standardowe metody, lecz także innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy. Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników, ale także w dużej mierze korzysta z dodatkowych pomocy dydaktycznych.
3.2. Przyporządkowanie Studenta do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu poziomującego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z Metodykiem szkoły. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Studenta zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy po wcześniejszej konsultacji z Metodykiem Szkoły.
3.3. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów Studentów poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów unitowych, semestralnych i rocznych oraz bieżącej oceny wykonywanych zadań.
3.4. Studenci mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
3.5. Studenci mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do Lektora lub Metodyka Szkoły.
3.6. Studenci oceniają przebieg kursu oraz wyrażają swoje uwagi i sugestie w ankietach przeprowadzanych w trakcie kursu.
3.7. Studenci mają prawo do darmowych konsultacji z Metodykiem Szkoły, po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
3.8. Studenci mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy Lektora oraz innych uczestników kursu.
3.9. Na koniec roku kursu każdy Student otrzymuje raport, który określa indywidualne postępy w nauce. Na zakończenie roku szkolnego Student, spełniający określone przez Szkołę wymagania, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu zawierający ocenę końcową. Wymagania określone są w odrębnym regulaminie.
3.10. Studenci/ Opiekunowie mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.
3.11. W przypadku dwukrotnej nieobecności Studenta pod rząd, Szkoła zobowiązana jest do nawiązania kontaktu ze Studentem/Opiekunem. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach Student ma prawo do bezpłatnych konsultacji z Metodykiem / Lektorem.
3.12. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.
3.13. Szkoła wymaga od Studentów punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Student nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normalni współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
3.14. Student ma prawo zgłaszania swoich uwag na temat jakości usług świadczonych przez szkołę zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji.
4.Zapisy i zasady płatności
4.1. Szkoła przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy dopełnić formalności ze Szkołą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4.2. Wpisanie na listę Studentów następuje po podpisaniu Umowy oraz uregulowaniu ustalonych opłat.  Student w momencie podpisania umowy zobowiązany jest do wpłacenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 100PLN. W przypadku nie wpłacenia opłaty, Szkoła nie gwarantuje rezerwacji miejsca w grupie.
4.3. Wysokość opłaty jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem. Cenniki dostępne są w sekretariatach Szkoły.
4.4. Studenci mogą korzystać z sytemu rabatów ustalonych przez Szkołę na dany rok szkolny. Studenci posiadający Kartę Stałego Studenta (VIS) mogą korzystać z rabatów podczas corocznych zapisów do 30.06.
4.5. Opłatę za kurs Student może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
I stała rata miesięczna regulowana gotówką lub przelewem bankowym na konto szkoły
I opłata semestralna
I opłata roczna
4.6. Studenci mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem Szkoły oraz harmonogramem opisanym w umowie.
4.7.W przypadku braku terminowej wpłaty raty w danym miesiącu, Student nie może uczęszczać na zajęcia od początku kolejnego miesiąca
4.8. Podstawowa cena kursu nie obejmuje podręcznika.
4.9. Szkoła prowadzi sprzedaż podręczników wykorzystywanych na danym kursie językowym.
4.10. Szkoła ma prawo stosować dodatkowe promocje i rabaty nieopisane w niniejszym regulaminie.
4.11. W przypadku płatności ratalnych rabaty są naliczane od pełnej ceny kursu.
4.12.    W przypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem roku szkolnego Student traci przyznane rabaty i zniżki.
5.Zasady rezygnacji z kursu
5.1. Każdy Student ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu wypowiadając umowę i zachowując określony w umowie okres wypowiedzenia.
5.2. Za datę zgłoszenia rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez szkołę pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Student ma prawo uczęszczać na zajęcia podczas trwającego okresu wypowiedzenia.
5.3. Student rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
5.4. W przypadku wypowiedzenia umowy przy całościowej, jednorazowej opłacie za dwa semestry kursu, Szkoła zobowiązuje się do zwrotu różnicy poniesionych kosztów zachowując 30 dniowy okres wypowiedzenia oraz odliczając kwotę przyznanych rabatów z tytułu opłaty za kurs z góry.
5.5. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Studentowi przysługuje zwrot należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca semestru.
5.6. W sytuacji, gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Studentów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
6.Postanowienia końcowe
6.1. Modernschool Szkoła Językowa informuje, że dane osobowe Studenta/Opiekuna będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazywania wiadomości o charakterze informacyjno-promocyjnym. Student/Opiekun ma prawo do wglądu w przechowywane przez Modernschool dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
6.1. Podpisanie umowy ze Szkołą jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu.
6.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu.
6.3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od września 2014.

Regulamin otrzymania certyfikatu w Modernschool
I
Certyfikat ukończenia kursu językowego uzyskują Studenci, którzy zdali test semestralny oraz test końcowy – roczny na min. 60%.
I Student otrzymuje certyfikat w przypadku regularnego uczęszczania na zajęcia.
I Certyfikat jest potwierdzeniem umiejętności zgodnych z poziomem zaawansowania danego Studenta, zgodnych z programem realizowanym w danej grupie językowej.
I Na certyfikacie znajduje się ocena jaką otrzymał Student oraz poziom kursu, na który uczęszczał w skali CEFR.
I Na koniec kursu każdy ze Studentów otrzymuje ‘raport roczny’ opisujący postępy w nauce oraz wyszczególniający oceny w kategoriach: testy pisemne, pisanie, gramatyka, mówienie / słuchanie oraz zawierający ocenę ogólną, tożsamą z oceną na certyfikacie.
I Każdy raport roczny oraz ocena końcowa widoczna na certyfikacie jest analizowana i potwierdzana przez Metodyka szkoły.

Zasady zapisu na kurs językowy w Modernschool
I zapisy odbywają się w Sekretariacie Szkoły:

 • Ełk, ul. Tuwima 18/U1, tel. 696 790 780, e-mail: biuro@modern-school.pl;
 • Ełk, ul. E. Orzeszkowej 36A/3, tel. 534 535 732, e-mail: biuro@modern-school.pl;
 • Grajewo, ul. Wojska Polskiego 50 I piętro, tel. 534 535, e-mail: biuro@modern-school.pl;
 • Giżycko, ul. Szantowa 4/2, tel. 535 536 126, e-mail: biuro@modern-school.pl;
  I przed zapisaniem na kurs konsultant ds. obsługi Studenta, po wcześniejszym przeprowadzeniu analizy potrzeb językowych, dobiera najodpowiedniejszy kurs językowy spełniający potrzeby potencjalnego Studenta; konsultant omawia zasady obowiązującej oferty i jest doradcą przy wyborze najkorzystniejszej opcji;
  I aby zapisać się na kurs Student/Opiekun podpisuje umowę; jej punkty są omawiane podczas spotkania z konsultantem;
  I możliwe jest zapisanie Studenta na kurs przez telefon, bądź mailowo, a przesłanie podpisanej umowy odbywa się pocztą elektroniczną;
  I w momencie podpisania umowy pobierana jest zaliczka w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji, w momencie gdy zostanie stworzona grupa szkoleniowa, na którą dokonano zapisu, wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi. W przypadku nieutworzenia odpowiedniej grupy zaliczka jest zwracana;
  I Student rozwiązuje odpowiednio dobrany test poziomujący; wynik jest sprawdzany przez Metodyka Szkoły, który wskazuje odpowiednią grupę, Student jest informowany o wyniku testu i są mu proponowane zajęcia na odpowiednim dla niego poziomie językowym
  I rok szkolny rozpoczyna się w październiku, kończy w czerwcu zgodnie z harmonogramem każdego roku kursów

Zasady zgłaszania reklamacji / niezadowolenia w Modernschool

I Zgłoszenie reklamacyjne Studenta / Opiekuna może nastąpić w dowolnej formie:

 1. osobiście w Sekretariacie Szkoły,
 2. telefonicznie,
 3. drogą mailową.I Przy powyższym kontakcie należy podać informacje o okolicznościach dotyczących reklamacji / niezadowolenia. Dane te ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie sytuacji przez Szkołę.
  I W ciągu 24 godzin w dni robocze Metodyk Szkoły kontaktuje się ze Studentem / Opiekunem telefonicznie, lub w inny wyznaczony przez Studenta / Opiekuna sposób, by wspólnie wypracować rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

 

Telefony do kontaktu:

Sekretariat Ełk, ul. Tuwima 696 790 780

Sekretariat Ełk, ul. Orzeszkowej 534 535 732

Sekretariat Grajewo, ul. Wojska Polskiego 534 535 385

Sekretariat Giżycko, ul. Szantowa  535 536 126

Metodyk Szkoły, Edyta Klepacka 535 536 746

 

 

Dołącz do nas

Zapisz się online

Komunikaty

Zobacz


Szkoła Językowa
19-300 Ełk, ul. J. Tuwima 18 lok 1, ul. Wielkanocna 10 lok 1